שיטת הרמביסט"ים בהלכה ומחשבה

שאלה: 

לק"י, לכבוד הרב רצון יצ"ו, ידוע ומפורסם שכאשר יש מחלוקת בפוסקים האחרונים, אזלינן בתר הזוהר, כן כתב המשנ"ב והפוסקים הספרדיים, וכן היה מורנו מהרי"ץ מורה כזוהר. אשר על כן אני שואל מנין להולכים בשיטתכם, שאינכם הולכים אחרי הזוהר, והלא כל עם ישראל כך הולך, וכי הקב"ה רוצה שנשתנה מכולם? וביחוד שאין לשיטתכם מסורת רצופה שכן אפילו בתימן הפסיק זה לכמה מאות שנים וכשהוחזר לא היתה לזה מסורת, ונראה לכאורה שאין לשנות מכללי הפסיקה של כולם. והוא הדין בדרכי המחשבה, כל עם ישראל מאמין בזוהר ובדרכיו, בגילגולים וכו', וגדולי ישראל לאורך הדורות פעלו על פי זה, ויש ספורים למכביר על הדברים האלה ועל אמתתם, ואף שיש ראשון שכתב נגדם, המציאות מוכיחה שלא כן, ויש לעשות אוקימתא בדבריו. הקיצור שלכאורה אין לשנות מכל מה שנתקבל בעם ישראל, שפשוט שהקב"ה משגיח מה שישתרש בו ומה לא, ואם הדברים נשתרשו בכל עם ישראל, אין לשנות?
תודה ושכמ"ה

תשובה: 

איני יודע מה אתה מתכוון כשכתבת: "בשיטתכם". אם הכונה להרמב"ם - לא עלי התלונה, אלא עליו. וכם למשתדלים לדבוק בשיטת הרמב"ם - הרי גם הם קלטו הרבה דברים מן הזוהר. עיין בסידור ותראה, אמירת "כל נדרי", אמירת "כתר" במוסף, ועוד ועוד. אבל עיין בספר "תולדות יצחק" לרה"ג רצאבי שליט"א, שאף שהוא מאמין בקדושת ספר הזוהר, וקנאי לו, רצה מבחינה הלכתית ומנהגית, לבטל אמירת "כל נדרי", ואמירת "כתר" במוסף, ועוד. ונימוקיו עימו. עיי"ש, ומשם תבין.

תאריך: 
30/12/08 ג' טבת התשס"ט
x

Audio Playlist