אמונות ודעות

שאלה: 

לכבוד הרב
1. בענייני אמונות ודעות שאין להם נפקא מינה למעשה ונחלקו בהם חכמי ישראל הראשונים, האם רשאי אדם להחליט באיזה דעה הוא רוצה להאמין?
2. האם זה נכון שרבי אברהם בן הרמב"ם לא האמין בגלגול נשמות? ראיתי שיש ואמרים כך ולא מצאתי מקור מוסמך
3. איך רבינו סעדיה גאון והשוללים את האמונה בגילגול יסבירו את ספר הזוהר שדומני שכתוב בו שיש גלגול נשמות? הרי רבינו סעדיה גאון הוא גאון, ורשב"י הוא תנא. כיצד גאון יכול לחלוק על תנא?

תשובה: 

1. תלוי מהו העניין, כי יש אמונות ודעות, שהם עניין של אמונה ושל כפירה. לכן פרט והדגם שאלתך.
2. איני זוכר כעת.
3. מספר תשובות בדבר:
א. אפילו בענייני הלכה במשנה ובתוספתא שדברי רשב"י לא מוטלים בספק, אין הלכה כמותו, למרות היותו ענק. כשם שגם ר' מאיר שהיה מחשיך עיני חבריו בהלכה, מרוב חריפותו, ואין הלכה כמותו.
ב. רס"ג לא ראה את ספר הזוהר, כי הוא נתגלה מאוחר יותר.
ג. כבר כתב היעב"ץ שהיה גדול בנגלה ובנסתר, שהזוהר הוא לרשב"י, אבל הרבה תוספות יש בזוהר שאינן לרשב"י, עיין בספרו "מטפחת ספרים".

תאריך: 
08/07/08 ד' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist