ספיחין לפי הרמב"ם - היתכן?

שאלה: 

לק"י, השלום והברכה לכה"ר רצון בן יוסף הלוי יצ"ו, נפשי בשאלתי היאך יתכן שפשט הרמב"ם שאין אוכלים ירקות בשנת שמיטה, (כי הלא כמובן בזמנם לא היה יבוא וכו'), והלא -
א. זה הרי ממש לא בריא לא לאכול חצי שנה לפחות ירקות וכי חכמים יגזרו כזאת גזירה?
ב. הלא זוהי גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וסיעתא דידי מדברי הר"ן בנדרים בדף כ עמוד א ד"ה "ולענין הלכה" השני, באמצעו - "... וכתבו בתוס' חכמי הצרפתים ז"ל מעשה באחד שנדר מכל פירות שבעולם... וטענת הרב היתה ... אפ"ה כיון שאם אתה מעכבו באיסורו אתה מכשילו שהרי נדר בדבר שא"א לעמוד עליו ועוד שאם לא יהנה מפירות שבעולם יסור כוחו מעליו ולא יוכל להתעסק במלאכת שמים..." יוצא מדבריו -
א. שא"א לעמוד בזה.
ב. שא"א להתעסק במלאכת שמים. מעתה האם חכמים יגזרו כזאת גזירה? יבאר לנו המורה ושכרו כפול מן השמים, יאריך ימים ויפיץ תורה, ירחיב השם גבולו בתלמידים, ויתמיד בריאותו עד כי יבוא שילה.

תשובה: 

חכמי ישראל גזרו רק על ירקות משטחים שכבשו עולי מצרים, והחזיקו בהם עולי בבל. ולא גזרו על ירקות משטחים שכבשו עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל. וכן יש ירקות רב עונתיים שלא גזרו עליהם ועוד. כך שכל שאלותיך מסתלקות.

תאריך: 
30/04/08 כ"ה ניסן התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist