דילוג לתוכן העיקרי

עולם הבא

שאלה

שלום רב האם לדעת הרמב"ם כל פעם שמוזכר במדרשים ובחז"ל המושג עולם הבא הכוונה לעולם הנשמות שאחרי המוות? שהרי לדוגמה המדרש אומר שלעולם הבא כל ישראל יהיו נביאים ומביא ראיה מהפסוק "ונבאו בניכם ובנותיכם" ומה שייך לומר שבגן עדן יהיו כולם נביאים? ואם תפרש שזה קאי על גן עדן, אבל הפסוק שממנו מביאים את הראיה (יואל
ג) משמע שמדבר על ימות המשיח ולא על גן עדן

תשובה

כיוונת לאמת.