מצוות כתיבת ספר תורה

שאלה: 

שלום למו"ר הנכבד. האם מצוות כתיבת ספר תורה, כאשר אדם לא כתב ספר - ביטל מצוות עשה? (כאילו לא הניח תפילין וכו'?) מה עושים בימינו שעלות ספר תורה היא כה רבה, במיוחד אם רוצים לעשותו כמנהגינו, גויל וכיו"ב שיכולה להגיע הוצאה כזו גם ל - 100,000 ש"ח. ומצבינו לא יכול תמיד להרשות השקעה כזו.
1. האם כמה אנשים שמתרכזים לצורך קנית ס"ת - מה מעמדם ביחס למצוה? הרי סוף כל סוף הספר אינו שייך לאחד מהם אלא לכולם יחדיו.
2. אם אדם יכתוב בידו ס"ת על ספר (דפים) א לא על גויל או קלף - האם יצא יד"ח או שחייב דווקא כהלכותיו וכמשפטיו?
3. אדם שרוצה לקנות ס"ת אך נתקע וחסר לו סכום מסויים להשלמה, ומבקש תרומות מאנשים, האם הספר נקרא כמצוה שלו, או מצותם של אחרים?
4. מה מארי ממליץ לעשות כדי לקיים את המצוה הזאת?

תשובה: 

א. ברור שאדם שנסתלק מן העולם ולא כתב ס"ת, ולא הניחו לו אבותיו ס"ת בירושה, שהוא ביטל מצוות עשה. עם כל זאת, אם התבטל ממצווה זו, בגלל שלא היתה לו יכולת כספית לכך, אנוס רחמנא פטריה. כמו כן, ביטול קיום מצוות כתיבת ס"ת אינה כביטול קיום מצוות הנחת תפילין, שביטול קיום מצוות הנחת תפילין חמורה יותר, שאע"פ שאין אנו רשאים לשיקול מצוות, ולהעדיפו זו על פני זו, ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ואין מעבירין על המצוות, בכל זאת, מצוות הנחת תפילין היא יום יומית, חוץ מן הלילה ומועדי ישראל. והיא נחשבת אות, ונצטווינו לשמור את חוקת התפילין. והמתבטל מהנחת תפילין, כונה ע"י חז"ל קרקפתא דלא מנח תפילין.
1. לא קיימו מצווה מן התורה, שכל איש יכתוב לו ס"ת, כי הם שותפים בספר תורה. אבל קיימו חובת חכמים, שכל ציבור חייב לדאוג שיהיה להם ס"ת, וכן בית כנסת וכיו"ב.
2. לא יצא ידי חובתו, רק על גויל או קלף (אמיתי) ויכתבנו לפי דיני כתיבת ספר תורה.
3. כן, כי התרומות ניתנו לו באופן אישי, לא ניתנו לשם קניית ס"ת, שאם ניתנו לשם כתיבת ס"ת הרי אותו ס"ת כספר של הציבור, ואין מי מהם יוצא ידי חובת כתיבת ס"ת מן התורה.
4. לפתוח חיסכון לשם כתיבת ס"ת.

תאריך: 
02/12/07 כ"ב כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist