דילוג לתוכן העיקרי

גדרי החיוב לשמוע לנביא

שאלה

בס"ד לכבוד הרב,
הרב כותב שיש חיוב לשמוע רק לנביא שהשתלח לאחרים, אבל נביא שכל נבואותיו הם לעצמו אין לו גדר של נביא שחובה לציית לו. נראה שזה תלוי במחלוקת הראשונים האם יש חיוב לשמוע לנביא גם בדברים שאומר מעצמו. מהתוספות ביבמות צ, ב ד"ה וליגמר וסנהדרין פט, ב ד"ה אליהו משמע שיש חיוב לשמוע לנביא גם בדברים שאומר מדעתו. וראה מנחת חינוך מצווה תקט"ז ולפי"ז אולי יש חיוב לשמוע גם לנביא שלא השתלח לאחרים

תשובה

כיון שהמנחת חינוך שיער שאולי שיטת בעלי התוספות שונה מזו של הרמב"ם, אבל מלבד שזהו רק ספק, הרי משנתו של הרמב"ם סדורה גם בעניינים של הלכה למעשה "ואליו תשמעון".