דילוג לתוכן העיקרי

הגבלה בכתיבת שטרות

שאלה

שלום למורי ערוסי. האם יש הגבלה בכתיבת השטרות, אלו לדוגמא ועוד. פרוזבול כתובה גטין ועוד האם יכול כל יהודי לכתבם? האם גוי שיכתבם ויהיו בהם כל הכללים יהיה בסדר?

תשובה

לגבי גט, גוי פסול לכתבו, גטין, כג,
א. ורמב"ם, גירושין, ג, טו, יח, ושו"ע, אה"ע, קכג, א - ג, והטעם לכך כי גט יש לכתבו לשמו. והגוי כותב על דעת עצמו. והני מילי תורף הגט, אבל טופס הגט, שאין צורך לכתוב לשמו, היה צריך להיות מותר לכתבו ע"י הגוי ורק אסרו לכתחילה. ומינה נלמד שגוי שכתב כתובה או פרוזבול - כשרים, כי אין צורך לכתבם עם כוונה מיוחדת, ומדובר רק בכתיבה ולא בעדות כלל.