אכילת חלה לכהן בזה"ז

שאלה: 

האם נהגו כפסק הרמב"ם? איסו"ב פ"כ ד (ג) חלה בזמן הזה, ואפילו בארץ ישראל -- אינה של תורה: שנאמר "בבואכם, אל הארץ" (במדבר טו, יח)-- ביאת כולכם, ולא ביאת מקצתכם; וכשעלו בימי עזרא, לא עלו כולם. וכן תרומה בזמן הזה, של דברי סופרים; ולפיכך אוכלים אותה הכוהנים שבזמננו, שהן בחזקה.
תודה.

תשובה: 

לא. אבל לא מחמת שלא פסקו כמותו, אלא בגלל שפסקו הטהרות וכולנו טמאי מתים, לרבות הכהנים, ואסור לכהן טמא לאכול תרומה. וכן החלה, הוכשרה לקבל טומאה, ודינה לשרפה, ואסורה באכילה, וכן בתרומה, אם הוכשרה לקבל טומאה. ורק בחלה חו"ל, החלה השנייה התירו לכהן לאכלה. ועל דרכנו למדנו, שאחרי החורבן המקדש נקרא בזמן הזה. אולם אחרי החורבן עדיין נהגו הטהרות, ואז אכלו הכהנים תרומה וחלה שהיא מדרבנן, כדברי רבינו. ולכשפסקה תורת הטהרות פסקו הכהנים לאכול אפילו תרומה וחלה שהן מדבריהם, בגלל דיני טומאה, לא בגלל העדר היוחסין של הכהנים.

תאריך: 
21/11/05 י"ט חשון התשס"ו
x

Audio Playlist