תפילין כתיבה כסדרן

שאלה: 

שלום לרב
ראיתי התייחסות של השו"ע לגבי כתיבה כסדר של פרשיות התפילין של ראש, אך ברמב"ם לא מצאתים. (כי אם במזוזה לבד) האם הרמב"ם לא מצריך זאת? בהערות הגר"י קאפח צוטט הכס"מ כמצריך כתיבה על הסדר, אך הוא לא מצאתי הערתו על כך. מה דין כתיבה שלא כסדר האם יוצאים בדיעבד/לכתחילה לשיטת הרמב"ם? אם כתב לפי הסדר, אך בפרשה שלישית גילה שיש פסול בפרשה ראשונה, האם יש צורך לכתוב הכל מחדש?

תשובה: 

הצורך בכתיבה כסדרן, בתו"מ, הוא לפי רבינו, אליבא דיפרוש מורנו הרב יוסף קאפח, הוא מן התורה ולעיכוב, ראה תפילין, א, א, אות ט. וכן תפילין א, טז, ואות לו. ובהערה לו, דייק מורנו הרב יוסף קאפח מדברי רבינו, שהצורך כסדרן הוא לא רק בפרשה, אלא בכל אחת מארבע פרשיות הדבר מעכב, וכל ארבע הפרשיות פסולות. ואין להן תקנה. וכן הוא תפילין, ה, ב, אות ה. כל הדברים האלו כתב מורנו הרב יוסף קאפח בדיוק דברי רבינו דקדק היטב. אם נמצא פיסול בפרשה הראשונה, לאחר שכבר כתב הפרשה השלישית, יחפש פרשה ראשונה, מסופר אחר, או מתפילין אחרים, שהוא בטוח שנכתב לפני זמן כתיבת פרשה שנייה ושלישית, עיין מ"ב, שו"ע, או"ח, לב, סק"ד.

תאריך: 
06/06/05 כ"ח אייר התשס"ה
x

Audio Playlist