קידושין יט - המקדש במלוה

שאלה: 

רמב"ם אישות פ"ה טז (יד) היה לו אצלה מלווה על המשכון, וקידשה באותה מלווה, והחזיר לה את המשכון -- הרי זו מקודשת: שהרי היא נהנית במשכון מעתה, והרי הגיעה הנאה לידה. האם מדובר שמחל לה על המלוה, ומה הדין אם לא מחל לה? האם יכול לקדשה בהחזרת הפקדון בלבד, עצם זה שהיא נהנית שהיא לא צריכה לתת פקדון ללא קשר למחילת המלוה.תודה רבה!

תשובה: 

רבינו כתב במפורש שהאיש קידש את האישה באותה המלווה והחזיר לה את המשכון. לגבי שאלתך מה הדין אם קידש את האישה רק בהחזרת המשכון, מבלי שוויתר על החוב, שאלה זו היא שאלה מצוינת. עיין באוצר הפוסקים, אה"ע, סימן כח, סעיף יא, אות סו, ששם מובאת מחלוקת בין האחרונים בשאלה זו, יש מי שסוברים שהיא מקודשת, כיוון שלמלווה (האיש המקדש) היה קניין שעבוד במשכון, או כשהוא מקדשה במשכון הוא נותן לה משהו, ויש סוברים שאינה מקודשת, כיוון שאיננו נותן לה מאומה. הוא מחזיר לה את שלה, והוא רק ויתר על השעבוד שהיה לו באותו משכון. והדבר למעשה צ"ע.

תאריך: 
15/05/05 ו' אייר התשס"ה
x

Audio Playlist