מצווה לקיים דברי המת

שאלה: 

בס"ד לרב שלום. בדין השלשה שנפסק בשו"ע חו"מ רנב. (כדעת ר"ת שמצריך השלשה) מה היא בעצם פעולת ההשלשה, שהרי יש שו"תים המסתפקים במינוי עו"ד על הצוואה בתור השלשה, ואני מתקשה בלהבין איך מינוי העו"ד מספיק לזה. בנוסף, האם השלשה מחייבת הוצאת הממון מיידית, או שהנותן יכול להמשיך להחזיק בממון גם לאחר ההשלשה.

תשובה: 

בדרך כלל השלשה היא, כששני בני אדם מפקידים בידי אדם שלישי, שהוא נאמן עליהם, משהו שיש עליו ביניהם דין ודבירם, או שאמור להיות של אחד מהם בהתמלא תנאי או תנאים מסוימים. ובהתמלא התנאים, או כשיוכרע הדין ודברים, השליש נותן את אותו נכס לזה שמגיע לו. כיוצא בדבר, אם מישהו רוצה להעביר נכס או כסף, לבעלות מישהו אחר, בהתמלא נסיבות מסוימות, הוא מפקיד את אותו נכס, או אותו נכס כספי בידי שליש, ומורה לו שיעבירנו לטובת פלוני, בהתמלא אותן נסיבות.\ וגם עו"ד יכול להיות שליש. ובדין מצווה לקיים דברי המת נאמר, שאם אדם, אפילו בריא, ציווה משהו לטובת מישהו, לאחר מותו, ומת, שמצווה לקיים דבריו, אם אותו מצווה השליש את אותו משהו בידי השליש, סמוך לצוואתו. כי בכך הוא מבטא את רצינותו.

תאריך: 
20/02/05 י"א אדר א' התשס"ה
x

Audio Playlist