אישות בט' באב

שאלה: 

שלום לרב
בתשעה באב אסור תשמיש המיטה, האם זה אומר שצריך להפריד מיטות ואיסור ליגע אחד בשני, ולמסור מיד ליד כנידה ממש? מה הדין ביוה"כ?

תשובה: 

אין חובה להפריד מיטות אך מומלץ לעשות כן. שו"ע אוח תקנד, יח. ואפשר אסורה הנגיעה, עיין מ"ב שם, ס"ק לג. לעומת זאת ביוה"כ, אסור לישון במיטה אחת ובוודאי שאסור לנגוע. עיין שו"ע או"ח תרט, א.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist