הלכות קרית שמע ודברים שבקדושה

שאלה: 

בס"ד

כבוד הרב רצון ערוסי יצ"ו, שלום וברכה!

ילמדנו רבנו, בדין טיטולים חדשים לעניין אמירת דברים שבקדושה (כגון קרית שמע).
היש צורך להרחיק מהם כנדרש בהלכה, לפי דעת הרמב"ם ומארי?
מהו טעם הדין? האם טעם ההרחקה נובע מדין ה"שם" המאוס או מעצם השימוש, ואז יש צורך להרחיק רק מטיטול בו נעשה שימוש?

נפק"מ לעניין מוהלים המשעינים לא פעם את התינוק על מעט טיטולים חדשים ע"מ להגביהו במילתו (את המשומשים משליכים הרחק כנדרש...)

היש לדמותם לעביט של מי רגלים?

יברכך ה' בכל מילי דמיטב.

אראל עודד.

תשובה: 

לענ"ד אין לנהוג הרחקה מטיטולים חדשים, לצורך דברים שבקדושה, בעביט של מי רגליים, דנוהו חכמים כאילו היה בית הכסא ואסרו לומר לידו דברים שבקדושה.

ונחלקו פוסקי ההלכה אם גם בעביט חדש, הדין, שהרי כלל הוא, שהזמנה לאו מילתא היא, ורק בבית הכסא החמירו, שאע"פ שהוא חדש, וטרם השתמשו בו, שאין לקרות בתוכו ק"ש וכיו"ב, אך כנגדו מותר, ובביתה כסא ישן, אפילו כנגדו אסור.

לדעת הגרש"ז אוירבעך ז"ל והגר"ע יוסף ז"ל, אין העביט ממש כבית הכסא, ולכן כשהוא חדש שטרם השתמשו בו, אין לגזור עליו שהוא כבית הכסא ממש.

ולדעת הגר"י קאפח ז"ל, ק"ש, ג, יב, אות מב, שגם עביט חדש, דינו כבית הכסא חדש, שאסור לקרוא במחיצתו או לידו, כמו שאסור לקרוא בתוך בית כסא חדש.

אבל טיטולים, מאחר ושימושם חד פעמי, אין לגזור עליהם דין עביט, גם לא להגר"י קאפח ז"ל, ומותר, כדין קטטר.

ניתן להאזין לתשובה באתר נצח ישראל.

תאריך: 
30/12/14 ח' טבת התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist