ברכת הגומל לנשים

שאלה: 

אודה לכת"ר אם יאיר את עיני בעניין ברכת הגומל לנשים.
מארי כותב לגבי יולדת, שלא נהגו לברך, ומביא שני טעמים, א. שאין זו בגדר "אוילים מדרך פשעם וגו'". ב. שאין זה דרכה לברך בפני עשרה משום כל כבודה. ואילו לפי הטעם הראשון סתם אשה חולה שנתרפאה או יצאה מבית האסורים וכו', עליה לברך. ואילו לטעם השני כלל כלל לא. ובכן יורנו רבנו הלכה למעשה בנושא. וכט"ס

תשובה: 

משנה אחרונה של מארי, שכל אישה אינה מברכת הגומל, כי כך נהגו בתימן, ומטעמי צניעות.
הוספתי לענ"ד, טעם מלבד עניין הצניעות, שבברכת הגומל המברך מודה ומתוודה ברבים, שהוא בר חטא ובר חיוב, ומה שאירע לו, בדין אירע לו, והוא מודה לה' שגמל לו חסד והיטיב עמו. ברכה זו מתאימה לגבר זכר, שלפי חז"ל יצרו גדול, והוא בר חטא ובר חיוב. ולכן מן הסתם, חטא ונענש וניצל.
בעוד שהאישה לפי חז"ל, אין לה יצר רע גדול, ולכן אין להתייחס אליה כמי שמועדת לחטא ולעונש.
ולגבי יצר הרע נאמר, בראתי יצר הרע (=יצר המין הגברי),בראתי תורה סם לו, ולכן הגבר זכר מצווה לעסוק בתורה תדיר.

תאריך: 
29/01/12 ה' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist