יורנו רבינו על כבוד שמך.

שאלה: 

לאחר דרישת שלומו וטובתו הנעוז בכלל ישראל.
מי הם הראויים להיות חזנים ושליחי ציבור לפי מדרגות ביתך ישראל.
לתפילות שמ"ע בין בחול בין בשבת ומועדים טובים וכן לימים נוראים ולתעניות.
וחלילה לי אני למנוע מצעירי הדור מבחינת "אם אין גדיים אין תישים"
ע"כ יורינו רבינו על כבוד שמך ומתוך מתק לשונך.דבר דבור וברור....

ןחילך לאוריתא.

המביא שלום על כל ישראל.
אלחריזי
עפולה.

תשובה: 

בימינו שלנו, יש להסתפק בכך שהש"ץ לתפילה, להבדיל מן הקריאה בתורה, לא יהא ידוע כעובר עבירה, בקביעות. והוא שנתמלא זקנו, ואף שהוא מגלח זקנו בסתם, ואע"פ שאינו נשוי.
לימים נוראים יש לדקדק יותר ויותר באישיות הש"ץ שיהיה נקי מעבירות, ושם טוב, ויודע הנעימות, ויראתו קודמת לחכמתו, וקולו ערב.

תאריך: 
27/02/11 כ"ג אדר א' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist