היום! עצרת התעוררות ולוויה לספרי התורה

הלווית ספרי תורה קרית אונו

אוי לנו מה אירע לנו, ששני מקדש מעט בעירנו, בית כנסת "עץ חיים", ובית כנסת "משכן אליהו", עלו באש ביום שבת, סמוך ליום חג זמן מתן תורתנו, ובאותה שריפה אשר שרף ה', נשרפו שבעה ספרי תורה, ועמם כתבי קודש רבים.

אכן חטאנו, עוינו, פשענו, האלקים מצא את עוונינו, והסתיר פניו ממנו מלהציל את מחמד עינינו.
אחים ורעים, חובת כל אחד ואחד לפשפש במעשיו, שלו, ולומר בשלי בא הסער (=הצער) הזה. ואוי לנו אם לא נעשה כן, כי מידת הדין מתוחה מאוד מאוד.

שהרי האלקים באש נשפט עמנו, לפני חצי שנה נשרף בן ישיבה, חמד בחורים, ובעל מידות נפלאות, בשריפה שפרצה בישיבה. ולפני למעלה מחודש, נשרפה משפחה ברחובות, ולפני למעלה משבוע נשרפה משפחה מישוב בר יוחאי, ועתה, אצלנו, שריפת מקדש מעט ושריפת ספרי תורה, ששריפה זו כשריפת תלמידי חכמים, ה' יצילנו מן האש הגדולה, אישו של אבינו שבשמים.

ואין ספק שרמז יש בדבר, שעלינו לבער מקרבנו את אש יצר הרע, ולהרחיק מאתנו אש של גיהינום שיש בארחות חיינו, אז ורק אז יהיה ה' לנו לחומת אש סביב למגן ולמחסה ביום זעם.

אחים ורעים, ביום חמישי הבעל"ט, י' סיון תשע"ב, 31.5.12 יתקיים יום לימוד תורה בביכנ"ס ג'ריבה, הסמוך לבתי כנסת "עץ וחיים" ו"משכן אליהו" שנשרפו. משעה 16:00 עד 18:45 תתקיים עצרת התעוררות רבתי, הספדים וקינות ברחבה שמול בתי הכנסת השרופים, רח' ש"י עגנון 15, מהרה ייבנו וישתכללו, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל לשעבר ובהווה, ובהשתתפות רבנים חשובים חברי מועצת הרה"ר לישראל, ורבני הסביבה וגדולי תורה וחסידות, ראש העיר, שרים ואישי ציבור.

בשעה 18:45 יחל מסע הלוויה של ספרי התורה השרופים, לירקון. הספרים הקדושים עטופים בטליתות, וגנוזים בכדי חרס, ייקברו כדת וכהלכה.

כל מי שהוא בריא ויכול להתנדב תענית באותו יום, הרי הוא מן הגבורים, גבורי כח עושי דברו, מי שיכול להתנדב תענית חצי יום, אשריו, וכל מי שאינו יכול וירצה לפדות התענית בכופר נפש, לצדקה, יבוא על הברכה.
אחים ורעים, בואו בהמוניכם, כדי שנזעק לאבינו שבשמים שיסייענו לשוב בתשובה שלימה, וכדי שיסלח ויכפר לכל עוונותינו.

x

Audio Playlist