סדרי הדיון - בית הדין לדיני ממונות

ראשי     שאלות נפוצות    סדרי הדיון    אגרות

כללי

בית הדין הוא הקובע את סדרי הדיון. בדרך כלל, נוהג בית הדין לקבוע את סדרי הדיון בהתאם לתקנות הדיון בתי הדין הרבניים, אך כמובן הוא רשאי לסטות מהם לפי שיקול דעתו.

הגשת תביעה לבית הדין

· המבקש להגיש תביעה לבית הדין, יגיש כתב תביעה למזכירות בית הדין.

· בכתב התביעה על התובע לציין לפחות את הפרטים הבאים:

א. שמו, מספר תעודת הזהות שלו, ודרכי ההתקשרות עימו (כתובת מלאה, טלפונים, דואר אלקטרוני).

במקרה של כתב תביעה המוגש מטעם תאגיד יש למסור את פרטי התאגיד בנוסף להחלטה מאושרת כדין של התאגיד לברר את הסכסוך בגינו מוגש כתב התביעה בבוררות לפני בית הדין, יחד עם שם מורשה החתימה לחתימה על שטר הבוררות הנהוג בבית הדין.

ב. את פרטי הנתבע, באופן הדומה לפרטי התובע, ככל שהתובע הצליח לבררם.

ג. העובדות והטענות המשמשות יסוד לתביעה.

ד. המסמכים העיקריים התומכים בתביעה, אם ישנם.

ה. הסעד המבוקש מבית הדין.

· את כתב התביעה יש להגיש כשהוא מודפס ובשלושה עותקים.

· עם הגשת כתב התביעה יש לשלם אגרת פתיחת תיק כאמור להלן.

הגשת כתב הגנה

· בית הדין שולח את כתב התביעה לנתבע, שיידרש להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.

· עם קבלת כתב ההגנה, יזמן בית הדין את הצדדים לדיון ראשון.

· לא הוגש כתב הגנה במועד, אך הודיע כי הוא מבקש לברר את הסכסוך בבית דין אחר או בערכאה אחרת, ידון בית הדין בבקשת הנתבע לגופה.

· לא הוגש כתב הגנה במועד, והנתבע הודיע כי אינו מעוניין לברר את הסכסוך בדין תורה או שלא השיב כלל, יהיה רשאי התובע לבקש מבית הדין לממש את זכויותיו בערכאות אזרחיות ובית הדין ידון בבקשת התובע לגופה.

כתב תביעה שכנגד

· נתבע רשאי להגיש, יחד עם כתב הגנתו, כתב תביעה שכנגד.

· כתב תביעה שכנגד ייחשב כהגשת כתב תביעה חדש לבית הדין לכל דבר ועניין, בשינויים המחויבים.

· בית הדין יקבע את סדרי הדיון בתביעה שכנגד בדיון הראשון לפי שיקול דעתו.

הופעה לדיונים

· כל הצדדים חייבים להופיע לדיונים שייקבעו על ידי בית הדין.

· במקרה של תאגיד, נציג התאגיד שהוסמך על ידו יופיע לדיון בשם התאגיד.

· אין במינוי עו"ד לייצוג כדי לפטור מחובת ההופעה האישית לדיונים, אלא במקרים מיוחדים ולפי בקשה שתוגש לבית הדין מראש, ובתנאי שהבקשה התקבלה על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו.

סעיף בוררות בחוזה

בעת עריכת חוזה, ניתן לקבוע מראש, שבמידה ויתגלע סכסוך בין הצדדים, הוא יתברר בפני בית הדין לדיני ממונות שבראשות הרה"ג רצון ערוסי הי"ו. באופן זה, מונעים סחבת סביב בחירת הערכאה שתדון בסכסוך.

להלן נוסח סעיף בוררות אותו ניתן לשלב בכל חוזה, בו נקבע בית הדין לממונות של "הליכות עם ישראל" כבורר מוסכם-

נוסח סעיף בוררות לחוזה
הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית הדין לדיני ממונות בראשות הרה"ג רצון ערוסי הי"ו, עפ"י סדרי הדין הנהוגים בבית הדין. חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של בית הדין.

ערעור

קיימת אפשרות ערעור בפני הרכב נוסף.

תגיות: 
תאריך: 
26/11/12 י"ב כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist