נאום הפתיחה לכנס העולמי לדיני ממונות ה 21

יש לי הכבוד והעונג כיו"ר הליכות עם ישראל לפתוח את הכנס העולמי ה 21 לדיני ממונות, אשר בו נעסוק בנושא החשוב, צדק חברתי, שמדובר בו היום בשיח הציבורי, ואשר מתעסקים בו היום בהתנהלות העשייה הלאומית שלנו.
אכן אנו מודים לה', על שנתן לנו את תורתו, תורת נצח, תורת חיים, תורה ערכית, כי בתורה זו יש הכל מכל כל. לרבות תורה מקיפה ומעמיקה ומאוזנת של הצדק החברתי על היבטיו השונים.

יש להודות לה' שמזכה אותנו לקיים מדי שנה בשנה, כנס עולמי בנושאים שונים במשפט התורה, הלכה למעשה, מזה 21 שנים, ? ובכך אנו מעשירים את עצמנו בחכמת משפט התורה ומעשירים את אוצרות משפט התורה של עמנו.

אולם לבד מזאת, ראו גם ראו מה בין השיטה של אחינו הרחוקים מתורה ומצוות, לבין השיטה שלנו כשלומי אמוני ישראל, אחינו יצאו ברבבותיהם להפגנות מחאה, ברחובות ובשווקים, ונהמו בקול, "העם דורש צדק חברתי", כי באמת עת גם למחאות. אולם יש שהתלהמו כלפי מנהיגים, אפילו באופן בוטה ביותר. ואילו, שיטתנו היא שיטת הלמידה, ולכן להעביר את העם מן הכיכרות לבית המדרש. שיטה היא שיטה של רצינות, שיטה של עיון, כדי שהעיסוק בנושא זה יהיה עיוני והתיקון יהיה מעשי והדרגתי, כי ההפגנות הן רק מכשיר, אבל ההפגנות צריכות להיות ענייניות, שקולות, הפגנות של בני תרבות.

ואמנם בע"ה אנו נדון בכנס זה בנושאים שונים של צדק חברתי, על קרטלים, על הגבלת עסקים, על הגבלת מחירים, וכן גם על התפטרות המתמחים, ועוד נושאים חשובים לרוב.

מורי ורבותי, כנסים עולמיים אלו בדיני ממונות עם המעמדות הגדולים שמתקיימים בהם, ב"ה גורמים לתמורה בקרבנו. כי יותר ויותר נוסדים בתי דין לממונות, כן ירבו. אבל אל נשגה באשליות. טרם זכינו לתשתית חוקית ראויה, וטרם זכינו לתקצוב. ובוודאי שמשימות אלו מוטלות על שליחינו בכנסת ובממשלה, זו זכות להם וזו גם אחריות גדולה המוטלת עליהם, אסור שבמשמרתם לא יביאונו ליעדים אלו.

אולם כנסים אלו גם גורמים לתמורה רוחנית גדולה. הנה בכנס זה אנו פותחים שיתוף פעולה חשוב מאין דומה לו, בינינו, הליכות עם ישראל, ובין המועצה הדתית ירושלים, בראשות ידידי היקר, איש רב פעלים, ר' יהושע ישי, שהוא ת"ח ומשפטן ומוקיר רבנן. ובכנסים אלו יחולקו פרסי היצירה התורנית. בכנס זה יחולקו פרסי היצירה התורנית של שנת תשע"א. המתחרים על הפרסים כתבו עבודות מחקר תורניות בנושאים חיוניים מאוד לבתי דין לממונות הלכה למעשה, כמו הוצאות משפט, דינא דגרמי, שבועה ועוד. כל עבודה לא פחות ממאה עמודים.
נבחרה ועדה לבדיקה אנונימית של העבודה, שחבריה אב"דים, הרב מימון נהרי, הרב חיים והב והרב שמואלביץ ובנשיאות הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הגאון הרב עמר, והרה"ג ברוך שרגא, ואנכי עבדכם.

פרס ראשון בסך 20,000 ₪. פרס שני בסך 15,000 ₪. פרס שלישי בסך 10,000 ₪. ושלושה פרסים נוספים בסך 5000 ₪ כל אחד. ב"ה קיבלנו עבודות מצוינות, שיפורסמו בצורה זו או אחרת, לתועלת הרבים.
כך יוצא שהכנסים הללו יגרמו שכל שנה ייחקרו נושאים שונים בדיני ממונות שחשובים במיוחד לבתי הדין לממונות, ובכך נכין תשתית תורנית מצוינת לבתי הדין לממונות. יישר כוחו של ידידי, ר' יהושע ישי, ה' יברך אותו וכל בני ביתו בכל מילי דמיטב בעוה"ז ובעוה"ב.

ואף גם זאת. מערכת שבתון קיימה התחרות בכתיבת מאמר טוב בנושא צדק חברתי, עם פרסים נכבדים. ב"ה קיבלנו מאמרים טובים מאוד. שניים מהם זכו בפרסים שיחולקו היום. ישבו עמי בשיפוט הרב רבינוביץ וד"ר מאיר רפלד. אני מודה להם מאוד, ה' יברך אותם בבריאות והצלחה. כמו כן אנו מודים מאוד למערכת שבתון. ומקווים שהתחרות זו תהיה קבועה, ובכך יזכו להגדיל תורת משפט התורה ולהאדירה בקרב העם. יישר כוחם וכמוהם יראו וכן יעשו.

לבד כל אלה, הרי מזה מספר שנים שאנו מקיימים בכנסים העולמיים סדנאות של אב"דים ודיינים של בתי הדין מהמגזר הציוני דתי בנושאים מעשיים וחשובים שהם חיוניים לבתי הדין לממונות. ב"ה סדנאות אלו מניבות פירות, דבר שמדרג מאוד את בתי הדין לממונות, הן לעצמם, והן בעיני הבאים להתדיין בפניהם. ה' ייתן להם ולנו כח להמשיך ולעשות חיל בחילה של תורה.

ובמקביל לפעילות הרבנים בכנסים אלו, מזה מספר שנים מתקיימים כנסים של נשות הרבנים, כינור = כנס נשות הרבנים. והן עושות חיל. וגם השנה, יש להן תכנית מאוד טובה בהיבטים החינוכיים והאמוניים של הצדק החברתי, ע"י מרצות מעולות, ורבניות בעלות שם. יישר כוחן. וה' יהא בעזרן בבניין בית ישראל.

כאן המקום להודות ולברך את נשיא הכבוד של הכנס העולמי ה 21, מר גבריאל מירלשוילי הי"ו, נשיא יהדות גיאורגיה, יהודי יקר, רב פעלים, מוקיר רבנן, ובתרומותיו הוא בונה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ה' ישלח לו רפואה שלמה, וימלא משאלות לבו לטובה ובמהרה. כמו כן עלי להודות לידידי, יקירי, ר' ניסן סלומינסקי הי"ו, איש רב פעלים לבנין הארץ, ולתורת עמנו וארצנו. על סיועו המתמיד לנו בקיום כנסים אלו. ה' יצליח דרכו למען עמנו.

ה' יברך את כל חברי עמותת הליכות עם ישראל ועמותת תורת עם עולם ועמותת מכון מש"ה, ובמיוחד את אחי ר' עזרא ערוסי הי"ו, שמוסר נפשו ואונו וממונו וזמנו למען בית הליכות עם ישראל, המרכז העולמי למשפט התורה, שתקוותו, שה' יזכנו לחנוך אותו כבר השנה.

ה' יברך את כל העושים למען הכנס ובראשם המנהל הרב שחר מתנה הי"ו, ואורי רצון הי"ו.
אכן נתקיים בנו, לנוכח הפעילות הרב גונית בכנס זה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, והיה לארבעה ראשים, ובזכות כן נזכה לבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

תאריך: 
13/12/11 י"ז כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist