האם רשאי לדרוש משכנו להסיר 'מפגע' לאחר שזכה השכן בחזקת תשמיש?

x

Audio Playlist