פנייתו של מו"ר לראשי ישיבת פוניבז בעקבות חילול השם שנעשה בישיבה

שאל בעל תשובה יקר משכיל ונבון אשר הגיע לעולמה של התשובה מתוך התבוננות והשוואה בין החילוניות ובין חיי דת ואמונה על פי תורת ה', וברוך ה' זכה והוא היום חי על פי התורה ועל פי אשר לרובו בכל דבר ועיקר.

הוא שואל, האם יש היתר או הסבר למה שמתרחש בישיבה הקדושה המפורסמת מכל, ישיבת פוניביז היקרה בבני ברק עיר הקודש. למריבות שיש שם, לאלימות שיש שם?
לדבריו, המריבות הללו שמתרחשות בישיבה והן אלימות מאוד מאוד מתפרסמות באתרי אינטרנט חרדים, באתרים דתיים, באתרים חילוניים וכדי ביזיון וקצף ויש חילול השם גדול.
והוא שואל, האם יש הסבר או היתר להתנהגות זו מאחר וסוף סוף מדובר בבני ישיבה שתורתם אמונתם ומדובר בראשי ישיבה שבאמת הם גאונים ויראי ה', ובוודאי יש איזה שהוא היתר לנהוג כן והיה מעוניין לדעת אם יש היתר או הסבר.

לצערי הרב, אני הדל בישראל בדעתי, בדתי, שאינני מגיע לקרסוליים של אף אחד מגאוני עולם אלה. אני מאותם רבנים אשר מתעסק עם מה שידוע בעולם התורה, בעלי בתים, מתעסק גם עם רחוקים מתורה ומצוות מתוך מגמה לקרב אותם לתורת ה' צבאות ולכן בוודאי ובוודאי קטונטי מהם ומי אני שאוכל לבקר אותם. באמת אין לי תשובה לשאלתו של אותו שואל יקר.

לא נותר לי אלא להתחנן בפני ראשי הישיבה. ממש בתחנונים, ואני מתאר לעצמי שרבים כמוני עושים כן.

הרי הם יודעים היטב, היטב שחלילה חלילה אם יש חילול השם אין כפרה לאדם. רבנו הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א מביא את ארבעה חילוקי כפרה בסוף הפרק, ומסיים ואומר דברים נוראים: המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו ייסורין, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה ויום הכיפורים וייסורין שלושתן תולין ומיתה מכפרת, שנאמר "ונגלה באוזניי, ה' צבאות: אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון" (ישעיהו כב,יד).

שימו לבכם לנאמר והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו. אבל מה לעשות מורי ורבותי שהמשנה בסוף מסכת יומא אשר נקראת גם כן כיפורים בלשון הרמב"ם אומרת: האומר אחטא ואשוב. אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ביום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. אם כן איפה גם המסלול של יום הכיפורים לא מובטח במקרה הזה מאחר וזה אפילו יותר גרוע מאשר אחטא ואשוב אחטא ואשוב.

כבר המפרשים אמרו שלא בכדי התנא נקט "אחטא ואשוב אחטא ואשוב" פעמיים כי זה מזכיר לנו את דברי חז"ל בגמרא מסכת קידושין: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא נעשית לו כהיתר שנעשתה לו היתר". אדם שעובר עבירה וחוזר ועובר ושב ועובר עליה נעשתה לו כהיתר. כלומר, היא מתבססת בתוכו, בהתנהלותו. היצר הרע כבר חודר עמוק בפנים, מתבסס ואז נעשתה לו כהיתר, לא שהיא מותרת אלא האדם כבר מתנהל איתה כדבר המותר.

על אחת כמה וכמה אם אותם בחורים יקרים סבורים שהם עושים מלחמת קודש, מלחמת מצווה שזה דבר מותר, שזה וודאי טעות חמורה מאוד מאוד שתקשה עליהם לשוב בתשובה. שהרי נאמר כאן: אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ולא עוד אלא מי שאומר אחטא ביום הכיפורים מכפר אין יום הכיפורים מכפר.

הרמב"ם אומר בפרוש המשנה שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלומר, לא יסייעו ה' לעשות ביום צום כיפור מה שבו יהיה ראוי שיתכפר לו באותו היום.
אומר הרמב"ם שאחטא ואשוב, אין יום הכיפורים מכפר, זה כמו אין מספיקין בידו. דברים עמוקים אומר הרמב"ם, דברים מהותיים, כי שאר המפרשים אמרו, אין מספיקין בידו שמן השמיים טורדין אותו שלא יוכל לשוב בתשובה. אם זה שהוא מת, אם זה שהוא חולה, אם זה שיש לו אלף ואחת סיבות שמטרידות אותו. הרמב"ם אומר דברים נוראיים, לא יסייעו השם לעשות ביום צום כיפור, מה שבו יהיה ראוי שיתכפר לו באותו היום. כי באותו יום יש עוצמה גדולה. עוצמה של היום מכפר, אבל אותו אדם שבא בהנחה כל כך מוטעית שהדברים האלה מותרים, הרי הוא לא יגיע ליום הכיפורים עם הסיעתא דשמיא, כי הוא שבוי בדעה המוטעית שלו שהדבר הזה מותר, שהדבר הזה מצווה. ולכן, חס ושלום יעבור יום הכיפורים ולא יכפרו לו. כי המרכיב החשוב של יום הכיפורים לא יסייע בידו ואלה דברים מבהילים שלמדנו בישיבות הקדושות,

באלול , אמירת השם אלול, היתה מעבירה צמרמורת וכך היו המשגיחים הקדושים אומרים לנו שבישיבות שקדמו לנו, לומר אלול זה היה מחשמל, זה היה מצמרר. ואיך פותחים רבותי את אלול זה, ואנחנו הרי באים ואומרים לאחינו הרחוקים מתורה ומצוות. מדוע אתם מתחילים את הלימודים ב- 1 בספטמבר? תתחילו באלול, שזה עם משמעות אדירה מבחינה רוחנית. מה לנו ולספטמבר? מה נענה? מה נאמר לאחינו הרחוקים מתורה ומצוות? האם כשהם רואים את מה שמתחולל שם בישיבה הקדושה באלול, זה תחליף לספטמבר? השם יצילנו. הדברים האלה כאמור יש בהם חילול השם גדול מאוד מאוד.

מדוע אני מרשה לעצמי להתחנן בפני ראשי הישיבה? כיוון שראשי הישיבה יודעים אל נכון שגם אם יש סיבות לריב הזה, כי אינני מצוי בכך, גם אם יש סיבות לריב הזה הרי צריכים רבותי ללכת לדין תורה. ולכל היותר יהיה זבלה, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושני אלה בוררים אחד. וחייבים לשמוע לדין תורה שיגזר. בין אם אדם או צד אחד מרגיש צד שהוא מקופח או עם כל רצונותיו, או עם כל מה שהוא חושב שהוא צודק יגיע לידו. ובלבד שלא יהיה חילול השם.

איך אפשר רבותי שהגדולים חונכים את הקטנים החדשים שבאים לישיבה, במה הם חונכים אותם? הם חונכים אותם באלימות? בקנאות כזו שאין לה שום הסבר? שיש בה חילול השם? הדברים האלה ממש מצמררים והם גורמים לזעקה פנימית בלב רבים כמוני שהם קטנים. שהם קטני קטנים. כואבים את הכאב כי אנחנו שומעים, שומעים דרך הבעלי בתים, דרך חוזרים בתשובה שומעים את התהיות, שומעים את המבוכות, שומעים את התסכול, שומעים את הריחוק במקום הקירוב שאנחנו עוסקים בו.

מה לנו יותר מאשר דין תורה? דין תורה יכריע. האם חס ושלום כבר אין דין תורה בישראל ואיש את הישר בעיניו יעשה? כל דאלים גבר? האם זהו המצב חס ושלום?

מורי ורבותי תשובתי לאותו יהודי יקר, אין לי מענה. יש לי רק פניה, יש לי רק בקשה לאותם ראשי ישיבה, אנא, הרי הרב ראש הישיבה הרב כהנמן זכר צדיק לברכה שמסר נפשו למען הישיבה הקדושה הזו, שהניח לה תשתית כלכלית מושכלת מאוד, חלילה מתהפך בקברו. וכל ראשי הישיבות בכל מקום משפילים ראש ראש כששומעים את הדברים האלה.

ואני מקווה שאולי עוד יצטרפו אלי, עוד קטנים כמוני שאשר יאמרו את אשר בלבבם שמא הדברים שלנו, של דלים מן הדלים יביא את אותם גדולים, ראשי ישיבות, גאוני עולם, ובאמת יכריעו אחת ולתמיד לחדול מן הדברים האלה, ללכת לדין תורה וכל אשר יפסק בדין תורה יעשו. כי כך צוותה אותנו התורה הקדושה, אשר מובילה אותנו לחיי אמת ונצח.
 

תאריך: 
06/09/17 ט"ו אלול התשע"ז
x

Audio Playlist