אימתי נחשבים פירות כהפקר ללא חשש גזל? היש להפריש תרומות ומעשרות מפירות אלו?

תאריך: 
15/08/16 י"א אב התשע"ו
x

Audio Playlist