העביר לצד ב' שיקים שקבל מצד ג' שנתבררו כ"חסרי כיסוי", האם רשאי לתבוע קנס פיגורים שנתחייב בו ע"י צד ב' ?

האם רשאי לחלט נכס של צד ג' המופקד אצלו כנגד סכום קנס הפיגורים?

תאריך: 
10/08/14 י"ד אב התשע"ד
x

Audio Playlist