דילוג לתוכן העיקרי

מחלל שבת בפרהסיה, היש לו חלק בירושת הוריו מדין תורה?

 

האם רשאים בית הדין לשלול זכותו לירושה מדין: 'הפקר בי"ד הפקר' או להמחות זכות זו ליורשיו ?

 

יהודי שהמיר דתו, האם זכאית אשתו לדמי הכתובה אף מחיים?