דילוג לתוכן העיקרי

קטן שחלל שבת במילי דרבנן, האם רשאי האב להתעלם מהעבירה שבצע בנו הקטן?

באלו נסיבות יפעל בית הדין לבלום התנהגות בלתי ראויה של קטן למרות שאינם מצווים להפרישו? 

פרצה דליקה בשבת במקום שאין סכנת נפשות,מתי בי"ד מצווין להפריש הקטן אם בא לכבות השריפה?

היש תנאים המצמצמים את חובת החינוך של האב לבנו הקטן ע"מ להפרישו מעבירות?