מי שפרע חובות חברו ללא ידיעתו, האם רשאי לדרוש ממנו החזר הסכומים ששילם בגין חובותיו?

פסק הרמב"ם: ערב שפרע חוב של הלווה זכאי לדרוש מהלווה החזר הסכומים שהעביר למלווה - האם ניתן ללמוד מכאן לנדון דידן?
פסק הרמב"ם: הפורע שטר חוב של חברו שלא מדעתו...אין הלווה חייב כלום... והרי זה איבד מעותיו. האמנם?
מהם המבחנים לקבוע בנסיבות דומות את זכאותו או אי זכאותו להחזר הסכומים ששלם לפרעון חובות חברו?

תאריך: 
16/06/10 ד' תמוז התש"ע
x

Audio Playlist