פירות שנשרו לרשות הרבים, האם רשאי המוצא ליטלם? ומה דינם לענין תרו"מ?

באילו נסיבות נחשבים אותם פירות כהפקר ע"י הבעלים ובאילו נסיבות ישארו פירות אלו בחזקת בעל הפירות?

אותם הפירות שנחשבים כהופקרו ע"י בעל הפירות האם ישנה חובה על המוצא להפריש עליהם תרו"מ?

האם פירות שהיו בבעלות החנוני והופקרו על ידו, האם גם בנסיבות אלו יהיו פטורים מתרו"מ?

תאריך: 
10/01/10 כ"ד טבת התש"ע
x

Audio Playlist